Så styrs Svenska kyrkan Jönköping

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. I Jönköping finns två församlingar. De utgör Svenska kyrkan Jönköping, eller Jönköpings pastorat som är det officiella namnet.

Kyrkofullmäktige
Det högsta beslutande organet i Svenska kyrkan Jönköping är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år i kyrkovalet.Läs mer om Kyrkofullmäktige>

Kyrkorådet
Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. De har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändamålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Läs mer om Kyrkorådet>

Församlingsråd
I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.