Miljödiplomering

Kyrkoförvaltning, Fastighetsförvaltning och Kyrkogårds- förvaltning för Svenska kyrkan Jönköping är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Miljödiplomering ger miljöarbetet struktur. Man får också ökad kunskap och insikt om vad man kan göra för att arbeta mer miljövänligt. Det handlar sällan om några stora ansträngningar.

Svensk Miljöbas är en miljöledningsstandard som är anpassad för mindre företag och andra organisationer och bygger på samma grundtanke som ISO 14001 . Syftet är att verka för hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.

Kravstandarden är ett resultat av många års arbete med olika miljödiplomeringsmodeller i Sverige. Sedan 2005 utgör kraven i standarden en gemensam lägsta nivå för de olika diplomeringarna.

Standarden syftar till att säkerställa att de verksamheter som tilldelas diplom uppfyller samtliga de krav som ställs för godkänd miljödiplomering. Istället rör det sig ofta om att välja andra och bättre alternativ. Standarden innehåller även krav på utfärdarnas arbetssätt och material samt krav på de revisorer som får godkänna en verksamhet.

Miljödiplomeringen revideras årligen.

Visste du att

Vid årsskiftet 2011/2012 var drygt 120 företag i Jönköpings kommun anslutna till miljödiplomeringen. Bland dessa finns bland annat serviceföretag, tillverkande företag och offentlig förvaltning.

Vill du miljödiplomera din verksamhet?
Kontakta Eva Göransson, Jönköpings kommun
Tfn 036-10 56 57