Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om människor och ett uppdrag vi alla delar. Diakoni handlar om att granska strukturer, att lyfta upp orättvisor och arbeta för förändring. Det kan gälla individnivå men också att arbeta för långsiktiga samhälleliga förändringar, ofta i samverkan med andra myndigheter eller frivilliga organisationer.

En av diakonins huvuduppgifter är att arbeta med och för människor i utsatta situationer för att bryta ensamhet och utanförskap. Diakoni är solidaritet med de allra mest utsatta i samhället. Genom diakonin vill kyrkan ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt och arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck. Diakoni kan vara allt från samtal med någon som söker vägledning till gemenskapen vid sopplunchen, samtalet med en konfirmand som söker sin identitet, deltagande i demonstrationer eller att inspirera till samtal och diskussioner på internet omkring diakonala och sociala frågor. Diakoni har sitt centrum i gudstjänsten, i ordet, bönen och kring nattvardsbordet.
Diakoni handlar om att med respekt möta och hjälpa människor vidare i stunder av svårighet – i det stora och i det lilla.

Läs gärna mer
– uppropet kring utförsäkringar
Via länk Svenska kyrkan

Via länk Sveriges radio

Ta gärna del av diakonibloggen.com – ett forum för diakonala och sociala frågor på internet.

 

Visste du att

Diakoni har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Det är den kristna församlingens livsstil och är därför något som präglar hela kyrkans arbete. Svenska kyrkan hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv.

Sjukhuskyrkan, Familjerådgivningen, Skolkyrkan, Kyrkan på Högskolan och Häktespräst är del av vårt diakonala arbete.

Diakoni är
– omsorg om medmänniskan
– mod att våga se och stå upp för alla människor rätt till värdigt liv
– ett sätt att visa på kristen tro i handling

För mer information eller vid behov av kontakt, välkommen kontakta:

Samtliga diakoner hittar du här.
(sök titel/diakoni)