Skola och student

Svenska kyrkan Jönköping vill vara en resurs för barn, ungdomar, studenter och personal inom grundskola och högskola – som samtalspartner, traditionsbärare och kunskapsförmedlare.

En del av Svenska kyrkans grundläggande uppdrag är att undervisa. I linje med skolans läroplan och i samarbete med skolan kan vi bidra med kunskap om kristendom och kristna traditioner samt vara en resurs i samtal och diskussioner om livsfrågor, moral och etik i lektionssammanhang eller som del av temadagar.

Vi erbjuder också samtalsstöd till elever, studenter och personal. Som skolpräster / diakon har vi tystnadsplikt och är dessutom en resurs i skolornas krisplaner.

Hör gärna av dig till oss. Vi finns till hands för dig och er!

Visste du att

Kyrka och skola har en lång gemensam historia.

Redan i 1686 års kyrkolag stadgades att kyrkoherden skulle lägga sig vinn om att ”ungdomen i hans socken lärde sig läsa i bok och förstå sina kristendomsstycken”.

Än idag bär flera skolor namnet kyrkskola som en kvarleva från den tid då kyrkoråden bar ansvar för folkskolan.